Vem är jag
 
Var finns jag
 
Vad gör jag
 
Vad är KBT
 
 


Vad innebär kognitiv psykoterapi?


Kognitiv psykoterapi är en
samarbetsform där patient och
terapeut är lika aktiva i samtalet.
Det finns ett samband mellan
tanke-känsla-beteende. Ibland har man dysfunktionella-felaktiga-
automatiska tankar som gör att man känner och beter sig på ett sätt som ställer till problem. Dessa automatiska tankar är ofta snabba. De kommer inte upp till medvetandet men känslan och beteendet märker man av.

Inom kognitiv psykoterapi arbetar man nutidsfokuserat. Patienten berättar sin historia för att terapeuten skall få förståelse för vad det är som har format personen till att bli den hon/han är idag. Sedan utgår man från det aktuella problemet och arbetar mot dess lösning.

Det terapeut och patient gör är bl.a. att tillsammans identifiera de dysfunktionella tankar patienten har, finna ut alternativa funktionella tankar och med dem alternativa beteenden. Patienten får alltid hemuppgifter som på olika sätt är relaterade till problematiken och som man utformar tillsammans. Det kan vara ett beteendeexperiment eller att skriva ner tankar och känslor i problemsituationer. Patienten har en konkret målformulering att
arbeta mot.

Under terapiperioden görs
regelbundet utvärderingar för att se att arbetet går i linje med målet.
Antalet terapisessioner beror på problemet, men kan vara mellan
5-15 gånger, ibland mer. Har man haft problemet många år kan det ta längre tid att bli av med.

 

       

Kognitiv beteendeterapi


Kognitiv terapi är också en användbar metod i par- och familjebehandlingar.

När det gäller specifik fobiträning ser det annorlunda ut.
Här är träningen beteendefokuserad. Arbetet är intensivt, en till tre sessioner med gradvis exponering inom en kort tidsperiod.

 
  Kognitivt Psykoterapi i Ystad AB • Vädergränd 13 • 271 34 Ystad • 0733-124 509 • lisbetholssonkbt@gmail.com
Home